BITUNOVA. Z nami po drodze.
USŁUGI » Warstwa SAMI
Antyspękaniowa warstwa SAMI

Zasadą technologii SAMI, opracowanej w USA i stosowanej w Europie od 30 lat stanowi fakt, że nawet przy zamierzonym sklejeniu wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z podbudową, zachowana była swoboda ruchu nawierzchni w poziomie.
Dzięki temu, pomimo sklejenia i różnego wydłużania się podbudowy i mieszanki mineralno-asfaltowej, spękania i szczeliny w podbudowie nie rozprzestrzeniają się w warstwie asfaltowej (absorpcja poziomych naprężeń).

Warstwa pośrednia SAMI zasadniczo spełnia trzy funkcje, jako:
 • wytrzymałe na ścinanie połączenie pomiędzy warstwą podbudowy i nakładką z mieszanki mineralno-asfaltowej,
 • ochrona podbudowy przed dalszą degradacją (poprzez uszczelnienie),
 • elastyczne przekrycie spękań i szczelin.

Istotą warstwy SAMI jest wykonanie elastycznej membrany, która oddziela mechanicznie warstwy podłoża położone poniżej od warstw wierzchnich.

W praktyce drogowej przedmiotową membranę stanowi warstwa zmodyfikowanego elastomerami asfaltu drogowego, zadozowanego w odpowiedniej ilości. Asfalt modyfikowany aplikuje się na przygotowane podłoże w postaci gorącej (>140 stC, wymaga specjalistycznej skrapiarki) lub na zimno w postaci wysokomodyfikowanej emulsji asfaltowej.
W drugim przypadku po odparowaniu wody membranę tworzy modyfikowany asfalt wytrącony z emulsji.
W obu przypadkach w celu zabezpieczenia technologicznego powstałej warstwy istnieje konieczność przykrycia tak powstałej membrany kruszywem.

Kruszywo ma za zadanie spełnić dwie role:
 • zapobiega bezpośredniej adhezji całej membrany z warstwą położoną bezpośrenio na niej,
 • umożliwia oddanie do ruchu warstwy SAMI przy jednoczesnym zapewnieniu związania.

Technologia na gorąco, klasyczne SAMI:

 • w przypadku starej nawierzchni wypełnienie spękań i konieczne oczyszczenie z luźnych zanieczyszczeń i pyłów,
 • w przypadku nowych nawierzchni betonowych, wilgotność nawierzchni powinna być na jak najniższym poziomie ze względu na niebezpieczeństwo pienienia się gorącego asfaltu,
 • zasadnicze utworzenie membrany poprzez skropienie wysokomodyfikowanym polimero-asfaltem lub asfaltem modyfikowanym gumą,
 • rozścielenie lakierowanego kruszywa,,
 • zawałowanie walcami ogumionymi w celu uzyskania lepszej adhezji.

 Technologia na zimno, SAMI jako pojedyncze powierzchniowe utrwalenie ze zwiększonym dozowaniem wysokozmodyfikowanej emulsji asfaltowej:

 • w przypadku starej nawierzchni wypełnienie spękań i oczyszczenie z luźnych zanieczyszczeń i pyłów,
 • w przypadku nowych nawierzchni betonowych, wilgotność nawierzchni nie jest sprawą istotną,
 • zasadnicze utworzenie membrany poprzez skropienie wysoko-modyfikowaną emulsją, (zawartość polimeru ok. 5%),
 • rozścielenie kruszywa kamiennego, odpylonego lub płukanego (grys frakcji 5/8),
 • zawałowanie walcami ogumionymi w celu uzyskania lepszej adhezji.
SAMI na DK S3 Youtube

Aktualizacja: WMal 14.06.2017